مدرسه خوشبختی
10: دیوار ناتوانی بازگشت
10: دیوار ناتوانی دوست خوبم سلام! روزی محققی، آکواریومی را با یک شیشه نازک به دو نیمه تقسیم کرد و چند ماهی گوشت خوار را در یک نیمه وتعدادی ماهی های کوچک تر که عملا غذای ماهی های بزرگتر بودند را نیز در نیمه دیگر آکواریوم ریخت و نام تحقیق خود را "دیوار ناتوانی" نامید. ماهی های گوشت خوار گرسنه برای سیر کردن شکم خودشان به سمت غذاها حمله می کردند ولی آن دیوار شیشه ای مانع بزرگی برای رسیدن آنها به آرزوهایشان بود. دوست خوبم! بعد ازمدتی نه تنها ماهی های بزرگتر، دیگر به ماهی های ریزتر توجه نمی کردند بلکه حتی به سمت آنها حمله هم نمی کردند چون می دانستند دسترسی به آنها غیر ممکن شده است. محقق تصمیم گرفت شیشه جدا کننده را بردارد او با کمال تعجب دید که ماهی های شکارچی نزدیک ماهی های ریز می شوند ولی به آنها حمله نمی کنند. ماهی های شکارچی گرسنه بودند و تشنه غذا خوردن، ولی دیواری به نام ناتوانی نمی گذاشت تا آنها به اهداف خود حتی فکر کنند. در حقیقت! ماهی های شکارچی، پذیرفته بودند که دیگر لیاقت جذب و پذیرش ماهی های ریز خوشمزه را ندارند و طلسمی قدرتمند و نامرئی مانع رسیدن آنها به اهداف شان می شود. دوره حفره های سیاه ذهنی یک دوره منحصر بفرد است برای شما که از دیوار های شیشه ای "من نمی توانم" خود آگاه نیستید. این دوره دیوار ناتوانایی های شما را تخریب می کند و آن ها را برایتان به تصویر می کشد.

مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

162
شبکه های اجتماعی