مدرسه خوشبختی
11: عشق بادکنکی بازگشت
11: عشق بادکنکی پسری به دختر دلخواهش گفت : عزیزم! بیا تا سبک زندگی مان را از بادکنک ها الگو برداری کنیم و سبک بال زندگی کنیم تا بتوانیم بالاتر بریم و از آن بالا به دنیا نگاه کنیم. بیا تا بخاطر شرایط پیرامونی و امکانات موجود شاکر خداوند مهربان باشیم ولی به آنها وابسته نباشیم چرا که بدون اینکه ما مقصر اتفاقات آینده باشیم ممکن است آنها را از دست بدهیم. بیا تا در روابط اجتماعی مان به افرادی که دوستشان داریم نچسبیم و آنها را رها کنیم وگرنه ممکن است این علاقه شدید باعث تخریب آن رابطه شود و هیچگاه دیگر نتوانیم آن رابطه را احیا کنیم. دوست خوبم! تست درجه آزادی به شما کمک می کند تا متوجه شوید آیا شخص احساسی شما در یک رابطه می تواند مثل شما به دنیا نگاه کند یا خیر؟!. این تست یکی از بهترین دستاوردهای تحقیقاتی من در مدرسه خوشبختی است که مطالعه چندباره آنرا به همه پیگیران خوب مدرسه خوشبختی توصیه می کنم. 

مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

155
شبکه های اجتماعی